شهجا شش مقوله آموزشی زیر را برای عموم ضروری میداند:

۱) آموزش شهجا و پروژه های آن

۲) آموزش حقوق بشر (قابل فهم برای تمامی سطوح اجتماعی ایران)

۳) شناخت نظام های سیاسی و دموکراتیک کشورهای پیشرفته

۴) شناخت نظام های پیشنهادی برای ایرانِ پس از سرنگونی حکومت اسلامی

۵) تکنیک های بازجویی و نحوه دفاع آزادیخواهان از خود در مقابل بازجویان

۶) آموزش امنیت شبکه های اینترنتی و ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات

آموزش شهجا و پروژه های آن

توجه: محتوی آموزشی این صفحه در دست تدوین و تولید می باشد.

 

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)