شهجا مقوله های آموزشی زیر را برای عموم ضروری میداند:

۱) آموزش شهجا و پروژه های آن

۲) آموزش حقوق بشر (قابل فهم برای تمامی سطوح اجتماعی ایران)

۳) شناخت نظام های سیاسی و دموکراتیک کشورهای پیشرفته

۴) شناخت نظام های پیشنهادی برای ایرانِ پس از سرنگونی حکومت اسلامی

۵) تکنیک های بازجویی و نحوه دفاع آزادیخواهان از خود در مقابل بازجویان

۶) آموزش امنیت شبکه های اینترنتی و ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات

نظام های پیشنهادی برای ایران

نظامهای پیشرفته

کشورهای پیشرفته

حقوق بشر

برای تمام سطوح

آموزش شهجا و

پروژه ها

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)