شهجا پنج مقوله آموزشی زیر را برای عموم ضروری میداند:

) آموزش حقوق بشر (قابل فهم برای تمامی سطوح اجتماعی ایران)

2) شناخت نظام های سیاسی و دموکراتیک کشورهای پیشرفته

3) شناخت نظام های پیشنهادی برای ایرانِ پس از سرنگونی حکومت اسلامی

4) تکنیک های بازجویی و نحوه دفاع آزادیخواهان از خود در مقابل بازجویان

5) آموزش امنیت شبکه های اینترنتی و ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات

 

 

توجه: محتوی آموزشی این صفحه در دست تدوین و تولید می باشد.

 

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)