برنامه و جدول زمانی دوران گذار

توجه: روز سقوط حکومت اسلامی در ایران روز صفر (۰) تعریف شده است و در این جدول زمانی بخاطر محدودیت های فنی در برنامه نویسی وبسایت، موقتا ۲۱ آوریل ۲۰۲۲  برابر با اول اردبیهشت ۱۴۰۱ روز صفر تعیین شده است، اما به محض سقوط حکومت اسلامی در ایران، روز صفر در کمتر از یک ساعت به روز رسانی خواهد شد. بنابراین تاریخ های مندرج در جدول فرضی میباشند.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)