یگانهای پشتیبانی

ساختار سازمانی در یک تصویر

واحد فن آوری اطلاعات

مسؤل ستاد: فرهاد تالشی

جانشین:

 

مأموریت: شامل چهار زیر مجموعه بنام های "تکنولوژی فن آوری اطلاعات" ، "مدیریت شبکه های اجتماعی اینترنتی" ، "رسانه و مدیا" و "آموزش" میباشد. برخی از وظایف این واحد بشرح زیر است:

طراحی و مدیریت پروژه های انتخاباتی، جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات دریافتی طرح ها توسط مردم و در اختیار گذاشتن آن به ستادها و واحدهای مربوطه،  طراحی المنت های برنامه های رادیو تلویزیونی برای تولید برنامه های رادیو تلویزیونی، طراحی و نگهداری منابع دیجیتالی و طرح ها، پشتیبانی دیجیتالی  واحدهای اداری و ستادها، تولید ویدئوهای آموزشی و ...

واحد حقوق بشر

مسؤل ستاد:

جانشین:

حقوق بشر در ایران تاریخچه طولانی دارد. حاکمیت قانون در دوران باستان ایران زمینه شادی و نشاط و همبستگی را بوجود آورده بود. مهد قانون و قانونمندی را در جهان با نام پرشیا "ایران" میشناختند. قانون اساسی امریکا و منشور حقوق بشر سازمان ملل نمونه ای از تاثیر گذاری خرد ایرانی در قوانین حقوق بشر و جهانشمولی می باشد.

استقلال و آزادی یک شخص در جامعه بستگی به امکانات گرفتن حق، نگهداشتن حق و دفاع از حق خود  و گروهی که به آن متعلق می باشد دارد. با ضعیف کردن سیستم حقوقی در هر کشور میتوان آسیب های جبران ناپذیر را در هر کشوری بوجود آورد، در هنگامی که اعتماد و اطمینان بوسیله قانون نتواند به حق دار برسد.

اطمینان شهروندان در گرفتن حق انسانی خود به آنها امکان امنیت ، آسایش ، پیشرفت و شادی می بخشد. برای گرفتن حق انسانی نخست باید سیستم حقوقی و قضایی  و حق خود را بتوان شناخت. شهروندان با توجه به موقعیت سیاسی، مذهبی، اجتماعی، مالی، جنسی و سنی خود میتوانند سهم های متفاوتی در جایگاهی حقوقی و قضایی هر کشوری داشته باشند.

بعلت آنکه سیتمهای حقوقی و قضایی هر کشور در زمانهای متفاوت تولید کنندۀ راه حلهای از بین بردن مشکلات در روابط حقوقی دولت و شهروندان و ساکنان آن کشور و از طرف دیگر چارچوب روابط حقوقی مردم آن کشور با یکدیگر و با مردم کشورها ی دیگر میباشد، همیشه در حال تغییر می باشند و تغییرات باعث تحولات فردی و اجتماعی می شوند، بایستی کوشش نمود به حقوق خود همیشه آگاه بود.

ما امروز در جهانی زندگی می کنیم که شهروند بعد از تولد خود امکان این را دارد که در کشور خود زندگی نکند و خواسته یا ناخواسته به کشوری دیگری که دارای فرهنگ و سیستم حقوقی متفاوتی دارد نیز مهاجرت نماید. بدین علت با مشکلات بیشتری برای شناسایی و دفاع از حق خود روبرو میگردیم.

این قسمت با تکیه بر تخصص و تجربۀ کارشناسان مرتبط، نخستین گام برای جامعه ایرانی میباشد که بتوانند حق انسانی خود را بشناسند و چگونه از حق خود دفاع نمایند. معتقدیم بجای جنگیدن با تاریکی، بهتر است شمع ها را روشن نمود و از خاموش شدن شمع های سوزان که زیر بادهای بی عدالتی میباشند، دفاع باید نمود.

 

مأموریت:

- مدیریت و اجرای کلیه طرح های مربوط به حقوق بشر در ایران و ارتباط با مجامع حقوق بشری دنیا

- تولید برنامه های آموزشی در ارتبط با حقوق بشر

واحد روابط عمومی

مسؤل ستاد: حمید بی-آزار

جانشین:

مأموریت:

هرگونه ارتباطات رسانه ای و سخنگویی در این واحد برنامه ریزی و مدیریت میشود.

 

سخنگویان:

سخنگوی سیاسی: بانو رشهلا انتصاری

 

سخنگوی روابط بین الملل: افشین پیروی

 

سخنگوی حقوق بشر:

 

سخنگوی فن آوری اطلاعات: فرهاد تالشی

 

واحد اطلاعات و امنیت

مسؤل ستاد: حمید بی آزار

جانشین:

مأموریت:

جمع آوری، نگهداری و پردازش اطلاعات دریافتی، برنامه ریزی و تولید راهکارهای امنیتی برای پشتیبانی از طرح های عملیاتی  ستادها، واحدهای اداری و نیروهای آزادیخواه داخل ایران

 

واحد جذب نیرو

مسؤل ستاد: بانو شهلا انتصاری

جانشین: مازیار فرزان

مأموریت:

دعوت و بررسی صلاحیت های حرفه ای نیروهای انسانی برای جذب و همکاری داوطلبانه آنها در ستادها و واحدهای اداری

واحد امور اداری و مالی

مسؤل ستاد: فرزانه آقایی

جانشین: 

مأموریت:

مدیریت امور اداری و مالی ستادها و سایر واحدها، مدیریت مالی بین ستادهای همیاری مالی و پشتیبانی مالی

واحد اقتصادی و بانکی

مسؤل ستاد:

جانشین:

مأموریت:

واحد  بررسی های اقتصادی و بانکی ایران، مسؤل جمع آوری اطلاعات، پردازش، برنامه ریزی و تدوین سیاست های کلان اقتصادی و بانکی کشور با هدف عبور از بحرانهای موجود، همچنین تدوین راهکارهای مؤثر برای مدیریت سرمایه های چپاول شده سرگردان در خارج از کشور بصورت نقدی و غیرنقدی که توسط عوامل حکومت اسلامی از ایران خارج شده است.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)

حقوق بشر در ایران تاریخچه طولانی دارد. حاکمیت قانون در دوران باستان ایران زمینه شادی و نشاط و همبستگی را بوجود آورده بود. مهد قانون و قانونمندی را در جهان با نام پرشیا "ایران" میشناختند. قانون اساسی امریکا و منشور حقوق بشر سازمان ملل نمونه ای از تاثیر گذاری خرد ایرانی در قوانین حقوق بشر و جهانشمولی می باشد.

استقلال و آزادی یک شخص در جامعه بستگی به امکانات گرفتن حق، نگهداشتن حق و دفاع از حق خود  و گروهی که به آن متعلق می باشد دارد. با ضعیف کردن سیستم حقوقی در هر کشور میتوان آسیب های جبران ناپذیر را در هر کشوری بوجود آورد، در هنگامی که اعتماد و اطمینان بوسیله قانون نتواند به حق دار برسد.

اطمینان شهروندان در گرفتن حق انسانی خود به آنها امکان امنیت ، آسایش ، پیشرفت و شادی می بخشد. برای گرفتن حق انسانی نخست باید سیستم حقوقی و قضایی  و حق خود را بتوان شناخت. شهروندان با توجه به موقعیت سیاسی، مذهبی، اجتماعی، مالی، جنسی و سنی خود میتوانند سهم های متفاوتی در جایگاهی حقوقی و قضایی هر کشوری داشته باشند.

بعلت آنکه سیتمهای حقوقی و قضایی هر کشور در زمانهای متفاوت تولید کنندۀ راه حلهای از بین بردن مشکلات در روابط حقوقی دولت و شهروندان و ساکنان آن کشور و از طرف دیگر چارچوب روابط حقوقی مردم آن کشور با یکدیگر و با مردم کشورها ی دیگر میباشد، همیشه در حال تغییر می باشند و تغییرات باعث تحولات فردی و اجتماعی می شوند، بایستی کوشش نمود به حقوق خود همیشه آگاه بود.

ما امروز در جهانی زندگی می کنیم که شهروند بعد از تولد خود امکان این را دارد که در کشور خود زندگی نکند و خواسته یا ناخواسته به کشوری دیگری که دارای فرهنگ و سیستم حقوقی متفاوتی دارد نیز مهاجرت نماید. بدین علت با مشکلات بیشتری برای شناسایی و دفاع از حق خود روبرو میگردیم.

این قسمت با تکیه بر تخصص و تجربۀ کارشناسان مرتبط، نخستین گام برای جامعه ایرانی میباشد که بتوانند حق انسانی خود را بشناسند و چگونه از حق خود دفاع نمایند. معتقدیم بجای جنگیدن با تاریکی، بهتر است شمع ها را روشن نمود و از خاموش شدن شمع های سوزان که زیر بادهای بی عدالتی میباشند، دفاع باید نمود.

شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)

مسؤل ستاد:

جانشین: