شهلا انتصاری

ایران

شهلا انتصاری مددکار اجتماعی فعال سیاسی چپ ، فدائی، از مؤسسین هم اندیشی زنان، همکاری فعال با اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، از مؤسسین کمپین یک میلیون امضاء، از اعضای کمیته تحصن در مقابل زندان اوین برای آزادی دکتر ناصر زرافشان. .

از مؤسسین اتحاد دمکراسی خواهان ایران، نماینده اتحاد دمکراسی خواهان ایران در همایش اتحاد جمهوری خواهان در برلین و کسب بالاترین رأی در شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ایران.

از موسسین کمپین منع خشونت علیه زنان، از امضا کنندگان بیانیه 14 + 14 .

بارها دستگیری و بازجویی و چندین حکم تعزیری و تعلیقی .

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)