ستادهای اجرایی

ساختار سازمانی در یک تصویر

هدف از انتخاب نام "شورای همگرایی جنبش های ایرانیان":

 

درباره مفهوم همگرایی در حوزه علوم انسانی، همگرایی همکاری آگاهانه و داوطلبانه ی افراد حقیقی و حقوقی به منظور تلاش برای رسیدن به اهداف مشترک است.

 

همگرایی، در به رسمیت شناختنِ اشتراکات و اختلافات در عقیده و نظر معنا پیدا می کند و با حق بیان و حق دفاع از آنها در یک رفتارِ هماهنگِ گروهی شکل می گیرد.

 

شرکت کنندگان در فرآیندِ همگرایی دارای حقوق برابر هستند. برآیندِ نیروهای همگرا، حاصلِ نقطه نظراتِ مشترکِ آنها برای رسیدن به اهداف مشترک (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و…) است.

 

ویرانگری های سهمگین سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و فرهنگیِ قدرت حاکمه در کشور ایران به میزانی است که ترمیم و جبران خسارت ها، تلاش  گسترده و همگرایانه ی همه ی استعدادها و ظرفیت های ملّی را می طلبد. پیش شرط رسیدن به این هدف مهم، ارائه ی یک فرهنگِ نوینِ سیاسی در جریان عملِ همگرایانه است. فرهنگی که می تواند چارچوب و طرحی نو برای غلبه بر واگرایی ها، و بکار گرفتن همه ی استعدادها و ظرفیت های ملّی برای برون رفت کشور ما از بن بستِ فعلی باشد.

 

شورای عالی رهبری

توضیحات: متشکل از آزادیخواهان خلاق، توانمند، شایسته و شاخص مستقل و مسؤلین و جانشینان ستادها و واحدهای پشتیبانی شهجا میباشد.

مأموریت: کلیۀ فعالیت ها و تصمیمات ستادها و واحد های اداری توسط مسؤلین و جانشینان آنها بصورت هفتگی در شورای عالی رهبری مورد بحث و برسی قرار گرفته و تصمیمات نهایی توسط این شورا اعلام خواهد شد.

 

دبیرخانه شورای عالی رهبری

مأموریت: دبیرخانه شورای عالی رهبری در حقیقت نقش بازوی اجرایی شورای عالی رهبری را دارد که وظیفۀ آن تهیۀ گزارشات فعالیت های ستادها و واحد های پشتیبانی و تهیه بخشنامه های تصمیم گیری شده در شورای عالی رهبری است.

همچنین وظیفه پیگیری و طرح سؤالات با شورای عالی رهبری را بر عهده دارد. کلیه مسائلی که نیاز به تصمیم گیری بر سر آنها وجود دارد، از کانال دبیرخانه با شورای عالی رهبری مطرح می گردند تا در جلسۀ شورای عالی رهبری در بارۀ آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود. مسؤل دبیرخانه در جلسات شورای عالی رهبری شرکت می کند، بدون این که حق رأی داشته باشد.

 

تماس:  info@shahjaa.com

 

ستاد روابط بین الملل

مسؤل ستاد: افشین پیروی

جانشین: نادر فلاح

دیدگاههای شورای همگرایی جنبش های ایرانیان در باره روابط خارجی و مناسبات سیاسی با دیگر کشورها و اعلام مواضع در باره منازعات بین المللی و منطقه ای:

 

ما معتقدیم که همکاری و همزیستی یک اصل غیرقابل تغییر در روابط بین کشورها می باشد. اساس روابط ما بر دیگر کشورها مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور یکدیگر و هدفمان بنای روابطی مبتنی بر احترام متقابل با همۀ کشورها می باشد. برای فعالیت های سازنده و همکاری های اقتصادی، علمی، فرهنگی، زیست محیطی، انسانی  و سیاسی، کلیه کشورهای جهان، منطقه و همسایگانمان را فرا می خوانیم.

ملت ایران با سیاست حکومت اسلامی حاکم بر ایران مبنی بر دشمنی با کشورها و سوزاندن پرچم کشورها بشدت مخالف است. ما معتقدیم که باید به مقدسات، سمبل ها و ارزش های دیگر ملل احترام گذاشت. بنابراین هر گونه توهین و اهانت به ملت و حکومت ها از نظر ما امری بشدت مردود و نکوهیده می باشد.

لذا بر نکات زیر تآکید می نمائیم:

- اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها و تمامیت ارضی آنها، اصلی خدشه ناپذیر در روابط سیاسی ما می باشد.

- ما با هیچ نظام، حکومت و سیستمی دشمنی نداریم و معتقدیم که انتخاب حکومت مورد نظر هر ملتی امری صرفا داخلی است.

- دشمنی مداوم حکومت اسلامی حاکم بر ایران با اسرائیل، عربستان، امریکا و غیره، امری ملغی و مردود می باشد.

- مبنای لازم و منطقی حاکم بر روابط نظام آینده کشور با سایر کشورهای جهان بر پایه صلح، مسالمت، همزیستی و مساوات می باشد.

- در روابط خارجی، اصل الویت بر منافع ایران است. این اصل بنیادین خدشه ناپذیز است و معیاری ثابت در هر مناقشه، مذاکره و روابط سیاسی و دیپلماتیک با تمامی کشورهای جهان می باشد.

 

مأموریت: رایزنی و تقویت ارتباط با سازمان ملل، کشورهای همسایۀ ایران و سایر کشورهای دور بخصوص غرب و در رأس آن امریکا برای اطمینان بخشیدن به باورهای صلح طلبی ما ایرانیان و دوستی با تمامی کشورها بخصوص همسایگان. در این راستا جلب حمایت های معنوی و لجستیک جامعه جهانی از آزادیخواهان (بخصوص تکنولوژی اینترنت، رسانه ها و ارتباطات) از یکسو، و فشارهای سیاسی (نه نظامی) جامعه جهانی به حکومت اسلامی امری مطلقا ضروریست.

 

ستاد عملیاتی

مسؤل ستاد:

جانشین:

مأموریت: این ستاد مسؤلیت برنامه ریزی راهبردی و مدیریت کلیه طرح ها و عملیات های روز خیزش ملی  را تا سرنگونی کامل رژیم بعهده دارد. همچنین سایر ستادها و واحدهای اداری نیز مسؤلیت پشتیبانی از این ستاد را در دوران خیزش ملی بعهده خواهند داشت.

اطلاعات بیشتر این ستاد برای آموزش، برنامه ریزی و هماهنگی، طبق جدول زمانبدی شده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

ستاد پشتیبانی

مسؤل ستاد: نیوشا شهریاری

جانشین:

مأموریت:

مسؤلیت پشتیبانی مالی و لجستیک از آزادیخواهان داخل ایران، زندانیان سیاسی و خانواده های آنها، خانواده های کشته شدگان در راه آزادی را دارا می باشد.

 

ستاد مدیریت موقت کشوری

مسؤل ستاد:

جانشین:

مأموریت:

با توجه به اینکه حکومت اسلامی حاکم بر ایران در تمامی ابعاد اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، محیط زیست، روابط خارجی و .... کشور را نابود کرده است، تشکیل شورای معتمدین محلی و حکومت موقت برای اداره موقت امور کشوری بلافاصله پس از فروپاشی حکومت اسلامی برای پیشگیری از هر گونه هرج و مرج و آشوب، امری مطلقا ضروریست.

لازم به یادآوری میباشد که ترکیب این هرم با ارادۀ همه ی ایرانیان داخل کشور (بجز مجلس سنای ایران، وزارت امور خارجه، سفارتخانه ها و کنسولگری ها که توسط ایرانیان خارج نشین تعیین می گردند)، نمایندگان شایسته و مردمی پیشنهادی خود را از درون ایران معرفی و سپس  بر پایۀ انتخابات دموکراتیک اینترنتی با کمترین خطا (با توجه به حداقل امکانات موجود)،  نمایندگان موقت خود را انتخاب خواهند نمود تا کشور را بر اساس قانون اساسی موقت مدیریت نمایند. لذا با انجام موفیت آمیز این طرح از هر گونه دخالت و سوء استفاده احتمالی عوامل خارجی و برون مرزی در بدست گرفتن کنترل کشور پیشگیری خواهد شد.

 

    حکومت موقت کشور شامل اجزاء زیر میباشد: رؤسای موقت کلیۀ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی کشور،  مدیران موقت سازمان های دولتی، مدیران موقت سازمان های نیمه دولتی، مدیران موقت کلیه بانک های دولتی، نیمه دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری، فرماندهان موقت یگانهای ارتش و نیروی انتظامی استانها، رؤسای موقت صدا و سیمای سراسری، تهران و استانها،  استانداران موقت، فرماندارن موقت و شهرداران موقت، کابینه دولت موقت (وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و کنسولگری ها) و مجلس سنای موقت.

ستاد همیاری مالی

مسؤل ستاد:

فرزانه آقایی

Donation@shahjaa.com

جانشین:

مأموریت: از آنجایی که یکی از مؤلفه ها برای اجرای موفق هر پروژه، "تأمین بودجه" میباشد، بخصوص کمک های لجستیک به حرکت های آزادیخواهانه ایران و حمایت از خانواده های آزادیخواهان (زندانیان سیاسی، جاویدالاثرها و ...)، این ستاد به دو شیوه زیر برای تأمین بودجه تلاش خواهد کرد:

 

یک: کمک های مستقیم مالی توسط ایرانیانی که فرصت حضور در فعالیت های سیاسی را نداشته، اما دل در گرو آزادی ایران را دارند.

 

دو: طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی:

هنرهای دیجیتالی، صنایع دستی و سایر آیتم هایی که از طریق گالری این وبسایت به فروش میرسد، تنها برای ایجاد درآمد و تبدیل آن بعنوان یک منبع مالی برای پشتیبانی از آزادیخواهان داخل ایران میباشد. بنابراین از تمامی هم میهنان عزیز دعوت میشود تنها تماشاچی نباشند و بعنوان یک پشتیبان فعال و تأثیر گذار، از این طریق ما را در امر آزادی  ایران یاری نمایند.

چنانچه فرصت حضور فعال در شورای همگرایی جنبش های ایرانیان را ندارید، حداقل میتوانید با تولید هنر و صنایع دستی در این مبارزه به ما دست یاری رسانید. از سوی دیگر پشتیبانان ما در سراسر دنیا هنرهای شما را خریداری کرده، تا با این روش بتوانیم یک منبع مالی قدرتمندی را فراهم نموده تا از وابستگی به منابع خارجی بی نیاز گردیم.

 

ستاد امور قضایی

مسؤل ستاد:

جانشین: 

مأموریت:

هدف انجام و مدیریت کلیۀ طرح های مرتبط (رجوع شود به صفحه طرح های اجرایی) و طبقه بندی اطلاعات دریافتی و ارائه آن به قوۀ قضایه موقت کشوری جهت تسریع در رسیدگی به پرونده همۀ آنانی که در طی حکومت اسلامی ایران دست شان به خون مردم آغشته شده و به جنایت، چپاول، غارت، کلاهبرداری دولتی و سرکوب آزادیخواهان میپرداختد.

 

ستاد فرهنگی

مسؤل ستاد:

جانشین:

مأموریت:

ما برای اینکه طرح ها را در یک بستر سالم به سرانجام برسانیم و به نتیجۀ مطلوب دلخواه در چارچوب منافع ملی و مردم ایران دست پابیم، تولید محتوی، برنامه های صوتی - تصویری و برگزاری کارگاههای فرهنگی در مقولات زیر امری ضروریست، چه برای همۀ اعضای شورای همگرایی جنبش های ایرانیان و چه همۀ آزادیخواهانی که در مراحل آزادیخواهی حضور فعال داشته و برای آزادی ایران ما را یاری میرسانند.

 

حقوق بشر، ادب گویی، اعتمادسازی، خشونت زدایی، شادزیستی، ترس ستیزی، راستگویی و دوری از دروغ، حسادت پرهیزی، حرص گریزی

 

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)