حمید بی آزار

ایران

حمید بی آزار متولد 1334 دانشجوی سابق رشته کامپیوتر و اقتصاد دانشگاه تهران

فعال سیاسی چپ ، فدائی، زندانی سیاسی دو رژیم، فعال دمکراسی خواه، فعال مدنی و از تلاشگران پشتیبان فنی سایتهای اینترنتی کارگاه هنر نوشین و سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی اتحاد دموکراسی خواهان ایران.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)