انتخابات دیجیتالی حکومت موقت ایران

تعریف، هدف، وظایف و مزایا

توجه: جزئیات طرح تشکیل حکومت موقت بر مبنای جدول زمانبدی اعلام خواهد شد.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)