پیمان نامه

پیمان نامه شورای همگرایی جنبش های ایرانیان

pبیش از چهار دهه است که کشور ما ایران و مردمش در بند یک حکومت دینی با نام «جمهوری اسلامی ایران» قرار گرفته‌اند که همواره تلاش کرده تا ظاهری مردم ‌سالارانه از خود به جهانیان نشان دهد، ولی در سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان در داخل و خارج از کشور تمام روش های ضد انسانی را به کار برده است. pاین حکومت، سرمایه‌های کشور عزیزمان را غارت کرده و ایرانیان را به فقر و فلاکت کشانده است. مردم ایران با عبور از کلیت نظام ( اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ) بطور روشن و رسا به دنیا اعلام کرده‌اند که برای نجات از این تباهی، راهی بجز گذار کامل از این نظام فاسد و ضد ایرانی نداریم. pتجربه‌ی سرکوب قیام‌های مطالبه‌گرانه وآزادیخواهانه‌ی مردم نشان می‌دهد که این حکومت، خود به خود تن به خواست مردم نداده و از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد. p ترفندهای تفرقه ‌افکنانه‌ی رژیم برای جلوگیری از ایجاد وفاق ملی، تا به امروز از مهمترین سدهای موفقیت برای غلبه و گذار از این رژیم مستبد بوده است. p از اینرو، ما اعضای این شورا، با توافق بر روی مطالبات حداقلی مشترک زیر که پیش نیاز هر گونه ائتلاف دموکراتیک در قالب مرزهای فعلی‌ست، یک حرکت فراگیر و پایدار برای همگرایی حداکثری آزادیخواهان ایرانی با هدف آزادی کشور را آغاز کرده‌ایم تا در کنار هم به خواسته‌ها و حقوق انسانی‌مان برسیم. ١) گذار کامل از حکومت جمهوری اسلامی ایران ٢) حفظ تمامیت ارضی ایران ٣) پایبندی به تمام اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و الحاقیه های مربوطه p شورای همگرایی جنبش‌های ایرانیان برای حل خلاء بنیاد رهبری جنبش های آزادیخواهانه، «مکانیسم رهبری اندیشه محوری» را پایه گذاری کرده است که بر اساس آن، اراده، خرد و اندیشه‌ی مردمِ ایران نقش محوری را دارا خواهند بود. p بعبارت دیگر، در تمامی مراحل آزادیخواهانه تا رسیدن به یک حکومت رسمی منتخب مردمی در دوران گذار، بدور از هر گونه نگاه ابزاری و منفعت طلبانه به مردم و باور داشتن به اینکه هر ایرانی یک فکر و یک رهبر است، از حداکثر پتانسیل فکری و عملی ایرانیان برای تولید «مجموعه اندیشه‌های برتر» سازمان یافته و نظام مند در چارچوب تأمین نیازهای حرکات آزادیخواهانه بهره خواهیم جُست. p ما معتقدیم در این شیوه‌ی هوشمند و خشونت پرهیز، ضمن حصول نتیجه‌ی مطلوب، کمترین خسارات مالی و آسیب جانی بر ایران و ایرانیان تحمیل گردد. p ما متعهد می‌شویم که به صورت فراحزبی و فراجناحی با تمامی آزادیخواهان داوطلب، با هدف آزادی ایران تلاش کنیم و همواره منافع ملی و سربلندی ایرانیان را در بلندای اولویت‌های خود قرار دهیم. p این پیمان‌نامه برای همگراییِ پایدارِ تمام آزادیخواهانِ داوطلب با آرمان آزادی میهنمان، ایران، تنظیم شده است. شورای همگرایی جنبش های ایرانیان ( شهجا) توجه: کاربران داخل ایران بخاطر ملاحظات امنیتی میتوانند با اسم مستعار پیمان نامه را امضاء کنند. امضاء

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
پیمان نامه
pبیش از چهار دهه است که کشور ما ایران و مردمش در بند یک حکومت دینی با نام «جمهوری اسلامی ایران» قرار گرفته‌اند که همواره تلاش کرده تا ظاهری مردم ‌سالارانه از خود به جهانیان نشان دهد، ولی در سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان در داخل و خارج از کشور تمام روش های ضد انسانی را به کار برده است. pاین حکومت، سرمایه‌های کشور عزیزمان را غارت کرده و ایرانیان را به فقر و فلاکت کشانده است. مردم ایران با عبور از کلیت نظام ( اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ) بطور روشن و رسا به دنیا اعلام کرده‌اند که برای نجات از این تباهی، راهی بجز گذار کامل از این نظام فاسد و ضد ایرانی نداریم. pتجربه‌ی سرکوب قیام‌های مطالبه‌گرانه وآزادیخواهانه‌ی مردم نشان می‌دهد که این حکومت، خود به خود تن به خواست مردم نداده و از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد. p ترفندهای تفرقه ‌افکنانه‌ی رژیم برای جلوگیری از ایجاد وفاق ملی، تا به امروز از مهمترین سدهای موفقیت برای غلبه و گذار از این رژیم مستبد بوده است. p از اینرو، ما اعضای این شورا، با توافق بر روی مطالبات حداقلی مشترک زیر که پیش نیاز هر گونه ائتلاف دموکراتیک در قالب مرزهای فعلی‌ست، یک حرکت فراگیر و پایدار برای همگرایی حداکثری آزادیخواهان ایرانی با هدف آزادی کشور را آغاز کرده‌ایم تا در کنار هم به خواسته‌ها و حقوق انسانی‌مان برسیم. ١) گذار کامل از حکومت جمهوری اسلامی ایران ٢) حفظ تمامیت ارضی ایران ٣) پایبندی به تمام اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و الحاقیه های مربوطه p شورای همگرایی جنبش‌های ایرانیان برای حل خلاء بنیاد رهبری جنبش های آزادیخواهانه، «مکانیسم رهبری اندیشه محوری» را پایه گذاری کرده است که بر اساس آن، اراده، خرد و اندیشه‌ی مردمِ ایران نقش محوری را دارا خواهند بود. p بعبارت دیگر، در تمامی مراحل آزادیخواهانه تا رسیدن به یک حکومت رسمی منتخب مردمی در دوران گذار، بدور از هر گونه نگاه ابزاری و منفعت طلبانه به مردم و باور داشتن به اینکه هر ایرانی یک فکر و یک رهبر است، از حداکثر پتانسیل فکری و عملی ایرانیان برای تولید «مجموعه اندیشه‌های برتر» سازمان یافته و نظام مند در چارچوب تأمین نیازهای حرکات آزادیخواهانه بهره خواهیم جُست. p ما معتقدیم در این شیوه‌ی هوشمند و خشونت پرهیز، ضمن حصول نتیجه‌ی مطلوب، کمترین خسارات مالی و آسیب جانی بر ایران و ایرانیان تحمیل گردد. p ما متعهد می‌شویم که به صورت فراحزبی و فراجناحی با تمامی آزادیخواهان داوطلب، با هدف آزادی ایران تلاش کنیم و همواره منافع ملی و سربلندی ایرانیان را در بلندای اولویت‌های خود قرار دهیم. p این پیمان‌نامه برای همگراییِ پایدارِ تمام آزادیخواهانِ داوطلب با آرمان آزادی میهنمان، ایران، تنظیم شده است. شورای همگرایی جنبش های ایرانیان ( شهجا) توجه: کاربران داخل ایران بخاطر ملاحظات امنیتی میتوانند با اسم مستعار پیمان نامه را امضاء کنند. امضاء
پیمان نامه
pبیش از چهار دهه است که کشور ما ایران و مردمش در بند یک حکومت دینی با نام «جمهوری اسلامی ایران» قرار گرفته‌اند که همواره تلاش کرده تا ظاهری مردم ‌سالارانه از خود به جهانیان نشان دهد، ولی در سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان در داخل و خارج از کشور تمام روش های ضد انسانی را به کار برده است. pاین حکومت، سرمایه‌های کشور عزیزمان را غارت کرده و ایرانیان را به فقر و فلاکت کشانده است. مردم ایران با عبور از کلیت نظام ( اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ) بطور روشن و رسا به دنیا اعلام کرده‌اند که برای نجات از این تباهی، راهی بجز گذار کامل از این نظام فاسد و ضد ایرانی نداریم. pتجربه‌ی سرکوب قیام‌های مطالبه‌گرانه وآزادیخواهانه‌ی مردم نشان می‌دهد که این حکومت، خود به خود تن به خواست مردم نداده و از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد. p ترفندهای تفرقه ‌افکنانه‌ی رژیم برای جلوگیری از ایجاد وفاق ملی، تا به امروز از مهمترین سدهای موفقیت برای غلبه و گذار از این رژیم مستبد بوده است. p از اینرو، ما اعضای این شورا، با توافق بر روی مطالبات حداقلی مشترک زیر که پیش نیاز هر گونه ائتلاف دموکراتیک در قالب مرزهای فعلی‌ست، یک حرکت فراگیر و پایدار برای همگرایی حداکثری آزادیخواهان ایرانی با هدف آزادی کشور را آغاز کرده‌ایم تا در کنار هم به خواسته‌ها و حقوق انسانی‌مان برسیم. ١) گذار کامل از حکومت جمهوری اسلامی ایران ٢) حفظ تمامیت ارضی ایران ٣) پایبندی به تمام اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و الحاقیه های مربوطه p شورای همگرایی جنبش‌های ایرانیان برای حل خلاء بنیاد رهبری جنبش های آزادیخواهانه، «مکانیسم رهبری اندیشه محوری» را پایه گذاری کرده است که بر اساس آن، اراده، خرد و اندیشه‌ی مردمِ ایران نقش محوری را دارا خواهند بود. p بعبارت دیگر، در تمامی مراحل آزادیخواهانه تا رسیدن به یک حکومت رسمی منتخب مردمی در دوران گذار، بدور از هر گونه نگاه ابزاری و منفعت طلبانه به مردم و باور داشتن به اینکه هر ایرانی یک فکر و یک رهبر است، از حداکثر پتانسیل فکری و عملی ایرانیان برای تولید «مجموعه اندیشه‌های برتر» سازمان یافته و نظام مند در چارچوب تأمین نیازهای حرکات آزادیخواهانه بهره خواهیم جُست. p ما معتقدیم در این شیوه‌ی هوشمند و خشونت پرهیز، ضمن حصول نتیجه‌ی مطلوب، کمترین خسارات مالی و آسیب جانی بر ایران و ایرانیان تحمیل گردد. p ما متعهد می‌شویم که به صورت فراحزبی و فراجناحی با تمامی آزادیخواهان داوطلب، با هدف آزادی ایران تلاش کنیم و همواره منافع ملی و سربلندی ایرانیان را در بلندای اولویت‌های خود قرار دهیم. p این پیمان‌نامه برای همگراییِ پایدارِ تمام آزادیخواهانِ داوطلب با آرمان آزادی میهنمان، ایران، تنظیم شده است. شورای همگرایی جنبش های ایرانیان ( شهجا) توجه: کاربران داخل ایران بخاطر ملاحظات امنیتی میتوانند با اسم مستعار پیمان نامه را امضاء کنند. امضاء
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
پیمان نامه
pبیش از چهار دهه است که کشور ما ایران و مردمش در بند یک حکومت دینی با نام «جمهوری اسلامی ایران» قرار گرفته‌اند که همواره تلاش کرده تا ظاهری مردم ‌سالارانه از خود به جهانیان نشان دهد، ولی در سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان در داخل و خارج از کشور تمام روش های ضد انسانی را به کار برده است. pاین حکومت، سرمایه‌های کشور عزیزمان را غارت کرده و ایرانیان را به فقر و فلاکت کشانده است. مردم ایران با عبور از کلیت نظام ( اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ) بطور روشن و رسا به دنیا اعلام کرده‌اند که برای نجات از این تباهی، راهی بجز گذار کامل از این نظام فاسد و ضد ایرانی نداریم. pتجربه‌ی سرکوب قیام‌های مطالبه‌گرانه وآزادیخواهانه‌ی مردم نشان می‌دهد که این حکومت، خود به خود تن به خواست مردم نداده و از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد. p ترفندهای تفرقه ‌افکنانه‌ی رژیم برای جلوگیری از ایجاد وفاق ملی، تا به امروز از مهمترین سدهای موفقیت برای غلبه و گذار از این رژیم مستبد بوده است. p از اینرو، ما اعضای این شورا، با توافق بر روی مطالبات حداقلی مشترک زیر که پیش نیاز هر گونه ائتلاف دموکراتیک در قالب مرزهای فعلی‌ست، یک حرکت فراگیر و پایدار برای همگرایی حداکثری آزادیخواهان ایرانی با هدف آزادی کشور را آغاز کرده‌ایم تا در کنار هم به خواسته‌ها و حقوق انسانی‌مان برسیم. ١) گذار کامل از حکومت جمهوری اسلامی ایران ٢) حفظ تمامیت ارضی ایران ٣) پایبندی به تمام اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و الحاقیه های مربوطه p شورای همگرایی جنبش‌های ایرانیان برای حل خلاء بنیاد رهبری جنبش های آزادیخواهانه، «مکانیسم رهبری اندیشه محوری» را پایه گذاری کرده است که بر اساس آن، اراده، خرد و اندیشه‌ی مردمِ ایران نقش محوری را دارا خواهند بود. p بعبارت دیگر، در تمامی مراحل آزادیخواهانه تا رسیدن به یک حکومت رسمی منتخب مردمی در دوران گذار، بدور از هر گونه نگاه ابزاری و منفعت طلبانه به مردم و باور داشتن به اینکه هر ایرانی یک فکر و یک رهبر است، از حداکثر پتانسیل فکری و عملی ایرانیان برای تولید «مجموعه اندیشه‌های برتر» سازمان یافته و نظام مند در چارچوب تأمین نیازهای حرکات آزادیخواهانه بهره خواهیم جُست. p ما معتقدیم در این شیوه‌ی هوشمند و خشونت پرهیز، ضمن حصول نتیجه‌ی مطلوب، کمترین خسارات مالی و آسیب جانی بر ایران و ایرانیان تحمیل گردد. p ما متعهد می‌شویم که به صورت فراحزبی و فراجناحی با تمامی آزادیخواهان داوطلب، با هدف آزادی ایران تلاش کنیم و همواره منافع ملی و سربلندی ایرانیان را در بلندای اولویت‌های خود قرار دهیم. p این پیمان‌نامه برای همگراییِ پایدارِ تمام آزادیخواهانِ داوطلب با آرمان آزادی میهنمان، ایران، تنظیم شده است. شورای همگرایی جنبش های ایرانیان ( شهجا) توجه: کاربران داخل ایران بخاطر ملاحظات امنیتی میتوانند با اسم مستعار پیمان نامه را امضاء کنند. امضاء