در هر نقطه از ایران از ارتشیان سپاسگزاری کنید

 

درروز29 فروردین، راس ساعت17

به مدت 30 دقیقه

 

سپاسگزاری از ارتش

 

همگی با هم با یک دسته گل از ارتشیان سپاسگزاری کنیم

در هر نقطه از ایران از ارتشیان سپاسگزاری کنید

 

درروز29 فروردین، راس ساعت17

به مدت 30 دقیقه

 

سپاسگزاری از ارتش

 

همگی با هم با یک دسته گل از ارتشیان سپاسگزاری کنیم

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)

محتوی این صفحه برای ادیشن موبایل با پیکسل 320 و کمتر در حال ادیت می باشد.