طرح شناسایی و معرفی چپاولگران

غارتگران و اختلاس گران رژیم آخوندی

علیرغم درآمد سرشار ملی ایران، یکی از مهمترین عامل گسترش فقر و بیکاری پس از شورش سال 57، دزدی، چپاول و غارت سرمایه های ملی ایران توسط سران حکومت اسلامی ایران بوده است و با وجود افزایش قیمت نفت در خلال چهار دهه گذشته، اما مردم ایران روز به روز فقیرتر و بیکارتر شده اند. بنابراین ما بر این باور هستیم پس از پیروزی و سرنگونی رژیم فاسد حاکم بر ایران، باید تمامی ثروت های غارت شده (بصورت نقدی و غیرنقدی) به کشور بازگشته و در اختیار حکومت مردمی قرار گیرد تا صرف سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی و اشتغال زایی گردد.

توجه: ادمۀ محتوی این صفحه طبق جدول زمانبندی شده برای اجرا منتشر خواهد شد.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)