طرح رستاخیز مهاجران

کلیۀ نیروهای بیرون از ایران که برای ساقط کردن حکومت اسلامی داوطلبانه حاضر به پیوستن به هم میهنان داخل و پشتیبانی لجستیک از آنان خواهند شد، در این طرح گردهم آمده و پس از سازماندهی و آموزش لازمه برای پشتیبانی لجستیکی، قبل از روز رستاخیز ملی، به ایران اعزام خواهند شد

آپلود (بارگذاری)  عکس   حداکثر تعداد عکس: 2 ، حداکثر اندازه هر فایل: 2 مگابایت

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)